Вистината е бајка
Сите дела објавени на овој веб сајт се авторски дела и подлежат на Законот за авторски права сл.весник. на Р.М. бр 14 од 21.10.2010год.